พิธีไหว้ครู “ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู

ผู้บริหาร อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้เข้าร่วม พิธีไหว้ครู “ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู ประจำปีการศึกษา 2562”
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย