ประชุม เรื่อง โครงการงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

ประชุม เรื่อง โครงการงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

วันจันทร์ที่   1  ตุลาคม  2561  เวลา  16.00  น.

ณ  ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศ ณ วันที่ 2/10/2561