ประชุมเรื่อง การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชุมเรื่อง การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ
วันที่ 3 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุม 2 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ