ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสิ้นค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ

และยกระดับสิ้นค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องประชุม 2 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย