ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2562

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2562
วันที่ 11 ธันวาคม 2562
ณ ห้อง 28207 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย