ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำปีการศึกษา 2561

ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 18 ธันวาคม 2561

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศ ณ วันที่ 19/12/2561