ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 6 มกราคม 2562

ณ ห้องประชุม 2 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย