ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้วยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2561 จำนวน 7 หลักสูตร ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ดังนี้

  1. การวิจัยเชิงคุณภาพ
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
  3. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยคอมพิวเตอร์
  4. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ : ศาสตร์และศิลป์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชน
  5. วิธีวิทยาการวิจัยแนวใหม่ : การวิจัยแนวเล่าเรื่อง (Narrative Approach)
  6. วิธีวิทยาการวิจัยแนวใหม่ : การวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenological Approach)
  7. การสร้าง Data Entry Form ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณขนาดใหญ่

ในการนี้ สถาบันวิจัยและสังคม จึงขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2561 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา หรือสามารถเข้าดูรายละเอียดการอบรมทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติได้ที่ http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/training_web/index.php สำหรับข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว.122 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545 และหนังสือที่ กค 0509.6/ว.95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และเข้าร่วมการอบรมได้โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

ดาวน์โหลดเอกสาร 20180117102937.pdf

 

ประกาศ ณ วันที่ 17/01/2561