ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมรับการคัดเลือกงานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการ Promoting Innovation with Investment (Promoting I and I) ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย และศูนย์ความเป็นเลศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) โดยเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science) และการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ ไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการในระดับที่พร้อมออกสู่ตลาด โดยจะจัดงานส่งเสริมนวัตกรรมด้วยการลงทุน Promoting Innovation with Investment (Promoting I and I)

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์บุคลากรสมัครเข้าร่วมรับการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบ แล้วส่งกลับในรูปแบบไฟล์ Excel หรือ Word ทางอีเมล์ที่ rockmelt13@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เพื่อสำนักงานคณะกรมการการอุดมศึกษาจะได้นำไปเสนอประชุมคณะกรรมการความร่วมมือโครงการฯ พิจารณาคัดเลือกต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร 20180109092229.pdf

 

ประกาศ ณ วันที่ 9/01/2561