ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

 

 

ประกาศการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562<<<

รายการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562<<<

ใบสมัคร ระดับประถมศึกษา<<<

ใบสมัคร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น<<<

ใบสมัคร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย<<<

เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์

วันที่ 21 มิถุนายน – 9 สิงหาคม 2562 ได้ที่  http://sciday.lru.ac.th/<<<