ประกาศ ขยายระยะเวลาการส่งบทความเต็ม (Full Paper) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ครั้งที่ 3  ประจำปี  2564