ประกาศสรุปจำนวนชั่วโมงที่นักศึกษาเข้าอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการฝึกงานแบบบูรณาการกับการทำงานบุคลิกภาพ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ประกาศสรุปจำนวนชั่วโมงที่นักศึกษาเข้าอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการฝึกงานแบบบูรณาการกับการทำงานบุคลิกภาพ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2564

https://drive.google.com/file/d/1U8rmxVb5jKe5-OKpm7QomZTKGVrmJ1gU/view?usp=sharing

และประกาศสรุปรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้สมัครเข้าอบรมฯ

https://drive.google.com/file/d/1-FdnQDgdw1UtRQmcxfIvgW5wTxvkZfdh/view?usp=sharing

สรุปจำนวนชั่วโมงอบรมฯ

สรุปรายชื่อที่ไม่ได้เข้าอบรมฯ