ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ และรายชื่อผู้เข้าสอบวัดทักษะทางด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

สำหรับนักศึกษาที่มีรายชื่อลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ให้มาลงชื่อยืนยันการลงทะเบียนเพิ่มเติม ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เท่านั้น

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบ <<<<<