ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการเตรียมความพร้อมการฝึกงานแบบบูรณาการกับการทำงาน สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

นักศึกษาท่านไหนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าอบรมในระบบออนไลน์ และมีความประสงค์จะเข้าอบรม ให้มาลงชื่อเพิ่มเติมที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ตึก28)

ที่นายธีระพล บุษบา ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564

ซึ่งรายชื่อเพิ่มเติมจะเลือกเข้าอบรมได้ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 เท่านั้น

ดาวน์โหลดไฟล์

รายชื่อผู้อบรมเตรียมความพร้อม-27-28มีค64-1

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH