ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ดำเนินการโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ