ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบ

ค้นหาห้องสอบ

***สอบ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลาสอบ 16.00-17.00 น.