ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบวัดทักษะด้านการคิด วิเคราะห์และทักษะทางดิจิทัล สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบวัดทักษะด้านการคิด วิเคราะห์และทักษะทางดิจิทัล สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ให้มา ยืนยันการลงทะเบียน ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เท่านั้น

ประกาศรายชื่อ