ประกาศ (เพิ่มเติม) ผลสอบวัดทักษะทางการคิดวิเคราะห์และผลสอบทักษะทางดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

ประกาศผลสอบทักษะทางการคิดวิเคราะห์

ประกาศผลสอบทักษะทางดิจิทัล

ประกาศ(เพิ่มเติม)ผลสอบทักษะทางการคิดวิเคราะห์ (ศูนย์ขอนแก่น)

ประกาศ(เพิ่มเติม)ผลสอบทักษะทางดิจิทัล (ศูนย์ขอนแก่น)