ประกาศผลสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้านการคำนวณและผลสอบวัดทักษะทางด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

ประกาศผลสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้านการคำนวณและผลสอบวัดทักษะทางด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

ผลสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์
https://drive.google.com/…/13oUw6JyboXHGnZEPPHywib2sb…/view…

ผลสอบวัดทักษะทางด้านดิจิทัล
https://drive.google.com/…/18BQSONre3iRpqb6IhVRHaTeYF…/view…

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้สอบในรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 จำเป็นต้องสมัครสอบในรอบที่ 3 ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน 2563 ถ้านักศึกษาไม่เข้าสอบ 1 ใน 3 ครั้ง จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม