ประกาศผลการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

ประกาศผลการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

ระดับประถมศึกษาตอนปลายปีที่  4-6

วันที่  18  สิงหาคม  2562

รางวัลที่   1

โรงเรียน          ประจันตวิทยา

ชื่อผู้แข่งขัน       ด.ญ.จุฬธิดา  กุลสา

รางวัลที่  2

โรงเรียน          เมืองเลย

ชื่อผู้แข่งขัน       ด.ญ.กัญยากร  เกียรติก้องอำไพร

รางวัลที่  3     

โรงเรียน          เมืองเลย

ชื่อผู้แข่งขัน       ด.ญ.นาฏรักษ์  พักกระโทก

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ปีที่  1-3

วันที่  19  สิงหาคม  2562

รางวัลที่   1

โรงเรียน          เลยพิทยาคม

ชื่อผู้แข่งขัน       ด.ช.ทรงพล  กุลวงษ์

รางวัลที่  2

โรงเรียน          มูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม

ชื่อผู้แข่งขัน       ด.ญ.บุตรตรี  สีสุดตา

รางวัลที่  3     

โรงเรียน          มูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม

ชื่อผู้แข่งขัน       ด.ญ.กนกพร  การุญบริรักษ์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปีที่  4-6

วันที่  20  สิงหาคม  2562

รางวัลที่   1

โรงเรียน          แก้งคร้อวิทยา

ชื่อผู้แข่งขัน       นายธนาธิป  นาฉลอง

รางวัลที่   2

โรงเรียน          ศรีสงครามวิทยา

ชื่อผู้แข่งขัน       นางสาวพรพรรษา  แก่งจำปา

รางวัลที่   3

โรงเรียน          ภูกระดึงวิทยาคม

ชื่อผู้แข่งขัน       นายธนกร  ธัยเสน