ประกาศผลการประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1 ของนักศึกษาสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ผลประกวดนวัตกรรม