ประกาศคะแนนผลการสอบวัดระดับความรู้ทักษะทางภาษาอังกฤษเทียบเคียงสมรรถนะ Oxford Placement Test สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563

https://drive.google.com/file/d/1dk0d6PLmLSAQgxUYqtRpQlvo279PCKE1/view?usp=sharing

ประกาสผลสอบภาษาอังกฤษ