งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ณ วัดศรีสว่างเทพอรุณ บ้านโพนไทร ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย

ดาวน์โหลดภาพ