คู่มือ/ขั้นตอนการยกเลิกรายงานขอซื้อขอจ้าง(ใบกันเงิน)

คู่มือ/ขั้นตอนการยกเลิกรายงานขอซื้อขอจ้าง(ใบกันเงิน)

จัดทำโดย งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คู่มือ_ขั้นตอนการยกเลิกรายงานขอซื้อขอจ้าง(ใบกันเงิน)