คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการเบิกจ่าย ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

https://drive.google.com/file/d/1Cf_7WgPvFyZuXCaIyq2m1NfcC5vcNA6M/view?fbclid=IwAR0UNQDrkF_FfAEMUS7WhQcuiW9I26Qch7XAIazGgiEQN27D8tqcn0cneXE

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH