คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์สุจิตรานันท์ มังคละไชยา (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง อาจารย์์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
อาจารย์ธนานนท์ กลิ่นแก้ว
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีณา พรหมเทศ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
อาจารย์อิทธิชัย อินลุเพท
ตำแหน่งอาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
อาจารย์สังสรรค์ หล้าพันธ์
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราภา คนฉลาด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
อาจารยดุลดนัย วันธงชัย
ตำแหน่งอาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
Share to...