คณาจารย์สาขาวิชาเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาธิป รักศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงษ์ ชูจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี
อาจารย์ฐิตินันท์ ธรรมโสม
อาจารย์นภัสสร วงเปรียว
อาจารย์นิรมล ศรีชนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบาวดี พุทธานุ
อาจารย์ภัทรานุช ผงสุข
อาจารย์วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์
ดร.วิไลวรรณ สิมเชื้อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์ พระเมืองคง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัชชัย มิสุนา

 

Share to...