คณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

อาจารย์สุระเดช  ไชยตอกเกี้ย
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  เติมสายทอง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติมา  พีรกมล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี  พฤกษา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
Share to...