คณาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัญชัย บุญหนัก
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
ดร.กีรติ ภูมิผักแว่น
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
ดร.มธุรส ชลามาตย์
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย ปานเพชร(ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ
อาจารย์จรินทร์ ย่นพันธ์
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลี้ยง สุพิมพ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรยา วิฑูธีรศานต์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
ดร.ณัจฉรียา คำยัง
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ ชุมศรี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
ดร.ณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
ดร.นพวรรณ ดวงหัสดี
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
Share to...