คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

อาจารย์อาทิตย์ ปัญญาคำ
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิษฎ์ ศรีบุรินทร์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
ดร.ยรรยงค์ พานเพ็ง
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
อาจารย์จรัสศรี ศรีโภคา
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
ว่าที่เรือโท วิชณ์วิสิธ วงค์เขียวแก้ว
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
Share to...