คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา ธงศิลา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ ศิริพาหนะกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
ดร.สุภาวดี สำราญ
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
อาจารย์เกษร น้อยนาง
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
Share to...