คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  พัวรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
อาจารย์ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
ดร.เกรียงศักดิ์  โยธาภักดี
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
อาจารย์จักรกฤษณ์  พงษ์อินทร์วงศ์
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
อาจารย์นรุวรรณ  อยู่สำราญ (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
อาจารย์สุไพลิน  พิชัย
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
อาจารย์ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
อาจารย์ดุลชาติ ศิริวัลลภ
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
 

 

 

 

 

 

อาจารย์ตันติกร โนนศรี
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
Share to...