คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรจิตร์ พระเมือง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย
สาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสฬส ศรีหมื่นไวย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ
ดร.นุวัติ พิมพะบุตร
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีรัตน์ ดาวงษา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา หล้าพันธ์
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ
อาจารย์ธีรภัทร์ อนุชาติ (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยพัทธ์ ภูสำเภา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพรรณ์ ผิวสอาด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ
อาจารย์วีรชน มีฐาน
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ
อาจารย์ณัฐวุฒิ มาลีลัย
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ

 

Share to...