คณาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา

ดร.วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี สิทธิพรหม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ขามฤทธิ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาษร สกุลใจตรง
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
อาจารย์พิทักษ์ น้อยเมล์
ตำแหน่ง อาจารย์์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
ดร.กิตติ ตันเมืองปัก
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
อาจารย์ศิริกรณ์ ศรีโพธิ์ (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
อาจารย์เนตรนภา เกล็ดจีน
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
อาจารย์พันธ์ทิวา กระจาย
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
อาจารย์พรชนก บุญลับ
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
ดร.ขวัญคณิศร์ อินทรตระกูล
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
อาจารย์ฉันทนา เคนศรี
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
อาจารย์ชลธิชา จินาพร
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
Share to...