คณาจารย์วิชาเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง
ดร.มาริษา เดอ เบลล
ตำแหน่ง อาจารย์
อาจารย์นฤมล โสตะ
ตำแหน่ง อาจารย์
อาจารย์ประยูร ประเทศ
ตำแหน่งอาจารย์
อาจารย์นิธิภัทร บุญปก
ตำแหน่งอาจารย์
ดร.ชุตินันท์ เจริญชัย
ตำแหน่ง อาจารย์
 

 

 

 

 

 

ดร.ภาษิตา ทุ่นศิริ
ตำแหน่ง อาจารย์