คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ


อาจารย์สุระเดช  ไชยตอกเกี้ย
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  เติมสายทอง
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี  พฤกษา
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์สุพัฒน์ พระเมืองคง
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตติมา  พีรกมล
กรรมการและเลขานุการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Share to...