คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

ศุนย์เลย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัญชัย บุญหนัก
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ ชุมศรี
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 


ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 


ดร.ณัจฉรียา คำยัง
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรยา วิฑูธีรศานต์
กรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศุนย์ขอนแก่น

ดร.กีรติ ภูมิผักแว่น
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.มธุรส ชลามาตย์
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์จรินทร์ ย่นพันธ์
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลี้ยง สุพิมพ์
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.ณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี
กรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Share to...