คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


อาจารย์วัลลภ  ทาทอง
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์มณีรัตน์  สุตันตั้งใจ
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.อรทัย  จิตไธสง
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร


ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร


อาจารย์กานดา  ปุ่มสิน
กรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Share to...