คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.มาริษา เดอ เบลล์
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

bootstrap business templatesอาจารย์นิธิภัทร บุญปก
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประยูร ประเทศ์
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์นฤมล โสตะ
กรรมการและเลชานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Share to...