ข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

(1) ข้อมูลคณะ

https://drive.google.com/file/d/14J9KECaK_8zZhb9fmZZLSECshJ5ahnWK/view?usp=sharing

(2) แผนปฏิบัติราชการรายปี 2564

https://drive.google.com/file/d/1lvrTUUwu_pOEMhxi-NtfnRbN6nZWx5vW/view?usp=sharing