ขอแจ้งคะแนนการสอบวัดทักษะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2 – 3 และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ รอบที่ 4


สอบอังกฤษ ปี 2 รอบ 4

https://drive.google.com/drive/folders/1GmvpgflYjObjVdhaMkDV7GDdb7VOD8BV?usp=sharing


สอบอังกฤษ ปี 3 รอบ 4

https://drive.google.com/drive/folders/1R94sI3OfBDjuvuDKF15yfYlOYeFp8NNW?usp=sharing


สอบอังกฤษ ปี 4 รอบ 4

https://drive.google.com/drive/folders/1420Jb0HlySGAx4LRKbNKaelJV34V2zHr?usp=sharing