กิจกรรมและนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย