การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหัวข้อวิจัยนักเรียนโครงการ GLOBE LRU

วันที่ 26-27 ธันวาคม 2563
อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย