การประชุม การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น (Non degree)

การประชุม การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น (Non degree)
วันที่ 18 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุม 2 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย