การประชุมเรื่อง การจัดงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การประชุมเรื่อง การจัดงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 18 ตุลาคม 2562

ณ ห้องประชุม 2 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย