การประชุมระดมความคิด หัวข้อ “โครงการพัฒนาทักษะทางด้านการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาครูวิทยาศาสตร์พื้นฐานด้วยการใช้กระบานการทางวิทยาศาสตร์เป็นสื่อ สำหรับครูผู้สอนในเขตจังหวัดเลย และขอนแก่น”

การประชุมระดมความคิด หัวข้อ “โครงการพัฒนาทักษะทางด้านการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาครูวิทยาศาสตร์พื้นฐานด้วยการใช้กระบานการทางวิทยาศาสตร์เป็นสื่อ สำหรับครูผู้สอนในเขตจังหวัดเลย และขอนแก่น”
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุม 2 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย