แนวปฏิบัติการขอรับทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการทำโครงการวิจัย (Project) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ดาวน์โหลดประกาศ <

Read more

ตัวแทนจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและตัวแทนจากโรงพยาบาลเลย ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้สำหรับการประมูลของออนไลน์ ณ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

วันที่ 22 มีนาคม 256

Read more

ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>>คลิกดูรายละเอียด<<<