สาขาสาธารณสุขศาสตร์ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดผลงาน ในงานประชุมวิชาการและวิจัย ระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2562

สาขาสาธารณสุขศาสตร์ไ

Read more

โครงการการจัดการความรู้ (KM) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง “กระบวนการจัดการรายวิชาเตรียมฝึกประสบการวิชาชีพและวิชาฝึกประสบการวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ”

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

การประชุมเตรียมจัดงาน เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย

Read more

ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>>คลิกดูรายละเอียด<<<