โครงการสัมมนาระดมความคิดและจัดทำกระบวนการกลุ่ม (Focus group)ในการจัดทำแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วงมะพร้าวให้ปลอดภัยจากสารเคมี

โครงการสัมมนาระดมควา

Read more

โครงการสัมมนาระดมความคิดและจัดทำกระบวนการกลุ่ม (Focus group) ในการจัดทำแผนการอบรม และคัดเลือกโรงเรียนและคัดเลือกหัวข้อการอบรม ในการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

โครงการสัมมนาระดมควา

Read more

ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>>คลิกดูรายละเอียด<<<