คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ธนานนท์ กลิ่นแก้ว
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีณา พรหมเทศ
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์จิตราภา คนฉลาด์
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์สังสรรค์ หล้าพันธ์
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์อิทธิชัย อินลุเพท
กรรมการและเลขานุการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Share to...

ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>>คลิกดูรายละเอียด<<<